Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Trong Tháng


Trước khi qua tháng mới người bán, chủ shop sẽ xem lại phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh tháng trước, hoạt động bán hàng, tài chính, nguồn tiền để giảm thiểu những chi phí và gia tăng lợi nhuận, doanh số tốt hơn

Hướng dẫn :

Bước 1 : Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2 : Click vào mục Phân Tích, chọn Đơn Hàng

Bước 3 : Click vào ô Tất Cả, chọn Tháng Này

Bảng phân tích và biểu đồ sẽ hiện ra cụ thể tổng doanh thu và tổng đơn hàng trong tháng từ đầu tháng đến hiện tại

Cột biểu đồ thể hiện cho tổng đơn hàng

Đường biểu đồ thể hiện cho tổng doanh thu