Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh


Trong một hoạt động kinh doanh tổng quản, nhà đầu tư và đối tác, chủ doanh nghiệp, người kinh doanh, chủ shop, người bán cần phải đo lường liên tục để theo dõi tiến độ tăng trưởng doanh thu của thương hiệu, công ty, không chỉ người bán xem được kết quả kinh doanh hiện tại mà còn xem được hoạt động kinh doanh tổng quan như sau.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Phân tích, chọn Đơn Hàng

Bước 3: Click vào ô Hôm Nay, chọn Tất Cả

Bảng phân tích và biểu đồ sẽ hiện ra cụ thể tổng doanh thu và tổng đơn hàng trong năm từ trước đến nay theo tháng

Cột biểu đồ thể hiện cho tổng đơn hàng

Đường biểu đồ thể hiện cho tổng doanh thu