Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi


Điều kiện: Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL.

Người bán có thể lọc từ lịch sử cuộc gọi danh sách các cuộc gọi đã thực hiện theo:

1/ Tìm kiếm thông tin khách hàng tại thanh tìm kiếm theo Tên, Số điện thoại.

2/ Nhân viên đã thực hiện cuộc gọi (nhân viên được phân công phụ trách chăm sóc thực hiện cuộc gọi đến khách hàng)

3/ Trạng thái cuộc gọi: cho biết tình trạng của cuộc gọi, bao gồm:

Trạng thái cuộc gọi: Không Thành Công

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi không kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng chưa bắt máy

 • Khách hàng chưa nhận được cuộc gọi do đường truyền

Trạng thái cuộc gọi: Từ Chối

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng không bắt máy, hủy cuộc gọi

Trạng thái cuộc gọi: Thành Công

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng chấp nhận cuộc gọi đến từ người bán

4/ Lọc theo thời lượng cuộc gọi (tổng thời gian trong một cuộc gọi)

 • Nhập số phút tại mm (tối thiểu là 0, tối đa là 99)

 • Nhập số giây tại ss (tối thiểu là 0, tối đa là 59)