Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi


Điều kiện: Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL.

Lịch sử cuộc gọi sẽ ghi lại tổng các cuộc gọi đã thực hiện:

1/ Ngày Giờ Thực Hiện Cuộc Gọi: là thời gian người bán gọi đến số điện thoại khách hàng.

2/ Thời lượng cuộc gọi: là tổng thời gian trong một cuộc gọi

3/ Trạng thái cuộc gọi: cho biết tình trạng của cuộc gọi, bao gồm:

Trạng thái cuộc gọi: Không Thành Công

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi không kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng chưa bắt máy

 • Khách hàng chưa nhận được cuộc gọi do đường truyền

Trạng thái cuộc gọi: Từ Chối

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng không bắt máy, hủy cuộc gọi

Trạng thái cuộc gọi: Thành Công

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng chấp nhận cuộc gọi đến từ người bán

4/ Nhân viên đã thực hiện cuộc gọi: là nhân viên được phân công phụ trách chăm sóc thực hiện cuộc gọi đến khách hàng

5/ Thông tin khách hàng:

 • Tên

 • Số điện thoại