Quản Lý Landing Page

Landing Page hay còn được gọi là trang đích sẽ giúp thể hiện những nội dung tập trung về những nội dung mà khách hàng đang quan tâm nhằm dẫn dắt và thuyết phục người đọc thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể.

1/ Ngừng Xuất Bản Landing Page

Trạng thái ngừng xuất bản sẽ chuyển trạng thái landing page từ hiển thị đến không hiển thị nội dung, dữ liệu để khách hàng truy cập vào tên miền mà bạn đã xuất bản.

Để hiển thị lại nội dung landing page bạn đã ngừng xuất bản hoặc đang ở trạng thái nháp, bạn vào phần Landing Page và chọn landing page kích hoạt lại để trang chuyển sang trạng thái xuất bản.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click chọn Landing Page (đang ở trạng thái Xuất Bản) bạn muốn ngừng xuất bản

Bước 2: Ở cột Hành Động, Chọn Icon và Click Ngừng Xuất Bản

Ngừng Xuất Bản Landing Page


Bước 3: Xác Nhận Ngừng Xuất Bản, Click OK

Ngừng Xuất Bản Landing Page

2/ Nhân Bản Landing Page

Nhân bản Landing Page là tính năng giúp người bán tạo nhanh landing page từ một nội dung landing page có sẵn được tạo từ trước và lưu trên hệ thống quản lý landing page.

Việc nhân bản landing page sẽ nhanh chóng tạo lại landing page nội dung giống với landing page bạn nhân bản, việc chỉnh sửa nội dung ở landing page bạn nhân bản sẽ không ảnh hương đến trạng thái của landing page bạn chọn nhân bản.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click chọn Landing Page bạn muốn nhân bản

Bước 2: Ở cột Hành Động, Chọn Icon và Click Sao Chép

Nhân Bản Landing Page

Bước 3: Xác Nhận Sao Chép, Click OK

 

3/ Xóa Landing Page

Tất cả các thông tin hình ảnh, video, nội dung, dữ liệu landing page đã được tạo khi xóa sẽ không tồn tại trong phần Quản Lý Landing Page và khách hàng không thể truy cập để xem hoặc thao tác trên landing page.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click chọn Landing Page bạn muốn xóa

Bước 2: Ở cột Hành Động, Chọn Icon và Click Xóa

Bước 3: Xác Nhận Xóa, Click OK

Xóa Landing Page

4/ Lọc tìm danh sách Landing Page theo trạng thái

Lọc Landing Page là tính năng giúp người bán nhận biết, phân biệt đễ dễ tìm được danh sách các landing page đang ở trạng thái nháp (ngừng xuất bản) hoặc đã xuất bản.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click Tiếp Thị

Bước 2: Chọn Landing Page

Lọc tìm danh sách Landing Page theo trạng thái

 

Bước 3: Ở bộ lọc Tất Cả Trạng Thái, Chọn trạng thái bạn muốn lọc ra danh sách các landing page.

Tất cả trạng thái: Bao gồm các trang landing page ở trạng thái nháp và đã xuất bản.

Đã xuất bản: Các trang landing page đã được xuất bản với tên miền và trang được hiển thị để truy cập vào.

Nháp: Các trang landing page chưa xuất bản với tên miền, trang không truy cập vào được.

Tham Khảo:

Kết Nối Google Analytics (Website)

Kết Nối Google Analytics ( Mobile App )