Số Máy Nhánh (Thuê Bao) là gì ?


Số máy nhánh trong hệ thống hotline tổng đài ảo bạn thiết lập.

Ví dụ: Hotline doanh nghiệp của bạn là 02812345678, trong cùng một thời điểm hotline của bạn chỉ có thể gọi ra một cuộc gọi.

Nhưng nếu bạn có nhiều nhánh (ví dụ như 101, 102, 103, 104, …) bạn có thể thực hiện được nhiều cuộc gọi trên các máy nhánh khác nhau, số hotline hiển thị gọi đến khách hàng vẫn là 02812345678.