Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng


Bạn muốn lưu trữ lại thông tin khách hàng từ cửa hàng trực tuyến về điện thoại, máy tính của mình để quản lý danh sách thông tin khách hàng cho cửa hàng, tính năng xuất danh sách khách hàng sẽ giúp bạn thưc hiện điều đó !

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng

Bước 3: Click vào nút Xuất ở phần Quản lý Khách Hàng

Bước 4: Click vào OK để xác nhận tiến hành xuất tập tin

Bước 5: Click chọn nơi chứa tệp tin danh sách khách hàng

Bước 6: Click OK để hoàn tất xuất tập tin về máy tính

Bước 7: Click vào tệp tin để xem danh sách khách hàng vừa xuất